• image02
   

 •  
 • image01
   
 • image01
   
 

Featured

---------------

„СИМАТЕКС” ЕOOД

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗБУТ

(А-17) НИС_П- 17

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗБУТ

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „СИМАТЕКС” ЕOOД

 

 

Основната дейност на „СИМАТЕКС” ЕOOД е вътрешна и външна търговия с индустриално оборудване, монтаж, обслужване и инженеринг на инсталации.

Качеството на предлаганите продукти и предоставяните от нас услуги, както и атрактивната ни ценова политика привлича все повече клиенти.

Основна цел е непрекъснато да подобряваме своите дейности по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги, опазване на околната среда и непрекъснато подобряване на условията за здраве и безопасност при работа.

Ангажирани сме да осигурим изпълнението на приетата политика по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, подходяща за поставените цели за изпълнение и развитие, която да е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в нашето дружество и от всички изпълняващи дейности от наше име.

За ефикасно и ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството определя основните стратегически цели по управление в следните направления:

 

КАЧЕСТВО НА УПРАВЛЕНИЕ

 • Усвояване и внедряване на нови технологии, усъвършенстване на методите на работа, използвания инструментариум и техника;
 • Клиентите на дружеството са наши партньори;
 • Обмен на информация между заинтересованите страни, за постигане на съответствие с изискванията към продукта/услугата;
 • Ефективно използване на материалните, човешките и финансовите ресурси и капитали;
 • Осигуряване и поддържане на мотивираност, компетентност на персонала и съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати.

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА:

 • Подобряване на опазването на околната среда чрез ефективно управление на генерираните отпадъци;
 • Поддържане на съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към нашите дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти;
 • Контролирано потребление на използваните природни ресурси;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели;
 • По възможност повторно използване и рециклиране на някои генерирани отпадъци;
 • Обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА:

 • Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността на „СИМАТЕКС” ЕOOД;
 • Постигане на съответствие и спазване на приложимите изисквания на  нормативните документи и другите изисквания, приети и свързани със здравето и безопасността при работа;
 • Превенция на рисковете и заболеваемостта, чрез планиране и изпълнение на адекватни мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 
 • Намаляване на рисковете от трудови злополуки до минимум;
 • Непрекъснато повишаване квалификацията на собствения и наетия за определна дейност персонал и обучението му за здравословни и безопасни условия на труд.

За реализиране на тези цели и задачи, РЪКОВОДСТВОТО на „СИМАТЕКС” ЕOOД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана Система за Управление, съответстваща на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

РЪКОВОДСТВОТО декларира своя ангажимент да осигурява необходимите ресурси и да създава условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната Система за Управление и на всички приложими нормативни актове.

 

В качеството си на УПРАВИТЕЛ на „СИМАТЕКС” ЕOOД,

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

УПРАВИТЕЛ

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ

01.08.2012 г

 

 

Official representatives of

 

Products

»  Bartec
»  Clock Spring
»  Bernard Controls
»  Heat Group

 

Impact X

PLEXO-TCS
During Offshore Northern Seas exhibition (ONS) in Stavanger this week, BARTEC PIXAVI will present the world’s first high-end IECEx and ATEX......
More...
 

PLEXO TCS-System

PLEXO-TCS
PLEXO TCS is a plug & socket connection, splice and end termination system for self-limiting heating cables used in potentially explosive atmospheres.....
More...
 

Laser Methane Mini

PLEXO-TCS
The LaserMethane mini (LMm) is an innovative portable detector that allows methane gas to be detected from a distance.
 

Agile X

PLEXO-TCS
The world’s thinnest purpose-built UL Division 2 and ATEX Zone 2 device for enterprise use in rugged environments...
More...